chi phí được trừ

Tinh-tien-an-ca-vao-chi-phi-duoc-tru-khi-xac-dinh-thu-nhap-chiu-thue-TNDN-kiemtoancalico
thue-tndn-chi-phi-va-thu-nhap-tinh-thue-3
thuế TNDN
thue-gtgt-khau-tru-thue-gtgt-6
chi phí
thuế TNDN
hóa đơn đảm bảo
thuế TNDN
chi phí
chi-phi-ban-quyen-theo-hop-dong-su-dung-nhan-hieu