chi phí được trừ và không được trừ

Quy định, thuế suất, điều kiện áp dụng thuế GTGT, TNDN, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua quyền truy cập trang website của nhà thầu nước ngoài.
ke-khai-bo-sung-phi-ban-quyen
huong-dan-ve-cac-khoan-chi-phi-duoc-tru-kiemtoancalico
Tinh-tien-an-ca-vao-chi-phi-duoc-tru-khi-xac-dinh-thu-nhap-chiu-thue-TNDN-kiemtoancalico
Huong-dan-tinh-tien-cham-nop-doi-voi-hang-hoa-phai-phan-tich-giam-dinh-kiemtoancalico