Cấp hoá đơn lẻ cho hộ kinh doanh làm đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

KHAU-TRU-THUE-TNCN-SAU-KHI-CHAM-DUT-HOP-DONG-LAO-DONG