cá nhân khác vay

Thời điểm lập và nội dung hóa đơn GTGT với hoạt động cho sv vay vốn