biên lai thu phí

Miễn tiêu thức dấu người bán hàng trên hóa đơn đầu ra và lập hóa đơn bán lẻ