Biên bản thu hồi hóa đơn

Xu-ly-doi-voi-hoa-don-dien-tu-viet-sai-ten-hang-hoa-dich-vu