Biên bản kiểm tra thuế phải được lập theo mẫu số 04/KTTT

XAC-DINH-CHI-PHI-LAI-VAY-THEO-QUY-DINH-TAI-ND-20-2017-ND-CP