bị tổn thất được các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường

Xử lý GTGT đối với tài sản, vật tư, hàng hóa bị tổn thất được các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường