Báo cáo mất

kê khai Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn