bang phân bo thuê GTGT mẫu 01-6

Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT