Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra

Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra chịu thuế TTĐB