áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

HOA-DON-THUE-GTGT-D-V-HOAT-DONG-BAN-HANG-THEO-DIEU-KIEN-CIF