ấn định số tiền thuế phải nộp trong các trường hợp

Trien-khai-He-thong-dien-tu-xu-ly-cac-vuong-mac-ve-thue