01-1/TTĐB

Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra chịu thuế TTĐB