tiền chậm nộp thuế tndn hạch toán như thế nào

Hoàn thuế GTGT