thuế phải nộp

thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền thuê nhà
ấn định thuế