Thông tư 06 năm 2010 Hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động bán vé

Chinh-sach-thue-Thu-nhap-doanh-nghiep-kiemtoancalico