10/12/2021 66 lượt xem    

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8869/VPCP-KSTT
V/v triển khai thực
hiện hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công
nghệ tại Tờ trình số 3223/TTr-BKHCN ngày 10/11/2021 báo cáo tình hình triển
khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính
phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà
nước giai đoạn 2015-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo
như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương:

Nghiêm túc thực hiện xây dựng, áp dụng,
duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt
động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định tại
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

– Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa
phương triển khai xây dựng, áp dụng thống nhất một Hệ thống quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn quốc gia nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí.

– Nâng cao tính chủ động và vai trò
của cơ quan đầu mối trong hướng dẫn, theo dõi, có biện pháp, công cụ kiểm tra,
kiểm chứng kết quả thực hiện đảm bảo chính xác, khách quan.

– Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo,
trình Thủ tướng Chính phủ phương án sửa đổi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
ngày
05/3/2014 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các
bộ, cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– TTgCP, các phó TTgCP (để b/c);
– VPCP: BTCN;
– Lưu: VT, KSTT (3),
Hlong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Banner-post-thu-vien-calico_960x300

NGHIỆP VỤ CALICO