10/12/2021 102 lượt xem    

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HÀ NỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4358/UBND-KGVX
V/v triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ”


Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2021

 

Kính
gửi:

– Sở Y tế;
– Sở Giao thông vận tải;
– Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Trước diễn biến phức tạp của tình
hình dịch bệnh COVID-19 trong những ngày gần đây với số lượng mắc mới ngoài
cộng đồng tiếp tục tăng cao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành
Phương án số 263/PA-UBND ngày 23/11/2021 về việc đáp ứng thu dung, điều trị
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn
thành phố Hà Nội, Phương án số
276/PA-UBND ngày 02/12/2021 về việc Cách ly,
quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên
địa bàn Thành phố; Công văn số
4095/UBND-KGVX ngày 19/11/2021 về việc Hướng dẫn
thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1). Ủy ban nhân dân
Thành phố đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên
địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Khẩn trương triển khai Trạm Y tế lưu động để thu
dung, cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại
các cơ sở thu dung của quận, huyện, thị xã; thực hiện theo Hướng dẫn của Thành
phố, Quyết định số 4042/QĐ-BYT
ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn
tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19” và Quyết định
số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời
về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”, Quyết định số
5525/QĐ-BYT ngày
01/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm
SARS-CoV-2 và định hướng, xử trí, cách ly, điều trị; thành lập “Tổ hỗ trợ theo
dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà” để hỗ trợ cho các Trạm Y tế lưu động gồm các
lực lượng tình nguyện của phụ nữ, Đoàn Thanh niên, sinh viên, giáo viên… (tuổi
dưới 50, đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19) thực hiện nhiệm vụ: tiếp
nhận thông tin từ người
nhiễm COVID-19 tại nhà theo quy định, lấy mẫu xét
nghiệm, hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà, ghi chép các thông
tin nhận được từ người cách ly tại nhà thông báo ngay cho cán bộ y tế của Trạm
y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao; được hưởng các chế độ phòng,
chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương theo phương châm “4 tại
chỗ”; Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tập huấn, hướng
dẫn cho “Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà” để theo dõi sức khỏe
cho người nhiễm COVID-19 tại nhà; Sở Y tế phân công các bệnh viện trên địa bàn
chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho các Trạm Y tế lưu động.

2. Rà soát, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cách
ly tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) theo hướng dẫn của Thành phố và theo
Công văn số 5599/BYT-MT
ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách
ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19.

3. Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y
tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ để đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã,
phường, thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện
pháp hành chính phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo từng cấp độ bao
gồm việc hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tùy
theo cấp độ dịch (như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động, sự
kiện tập trung đông người…); Báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch
theo quy định.

4. Huy động nguồn lực tại địa phương, phối hợp với Sở
Giao thông vận tải chủ động thực hiện việc điều phối, vận chuyển người bệnh
COVID-19 nhẹ và không triệu chứng (tầng 1), vận chuyển mẫu bệnh phẩm, người
tiếp xúc gần (F1)… trên địa bàn đến các cơ sở cách ly, thu dung, điều trị khi
cần vận chuyển theo chỉ đạo tại Công điện số 26/CĐ-UBND
ngày 02/12/2021 của
UBND Thành phố.

Ủy ban nhân
dân Thành phố yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn
trương chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác
phòng, chống dịch trên địa bàn trước Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 

 

Nơi
nhận:

Như trên;
Đồng chí Bí thư Thành ủy;
Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
Chủ tịch UBND Thành phố;
Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
Các Quận/Huyện/Th ủy;
Sở Xây dựng;
Bộ Tư lệnh Thủ đô;
Công an Thành phố;
CVP; PCVP P.T.T.Huyền;
Lưu VT, KGVX(AN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH
Ủ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân Dũng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Banner-post-thu-vien-calico_960x300

NGHIỆP VỤ CALICO