10/12/2021 79 lượt xem    

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3481/SGDĐT-GDTrH
V/v Hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối
kì Học kì I năm học 2021 – 2022

Thành phố Hồ Chí
Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và
thành phố Thủ Đức;
– Hiệu trưởng trường THPT;
– Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Căn cứ Thông tư số
26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ
sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
58/2011/TT-BGDĐT ngày
12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số
22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy
định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Căn cứ công văn số
3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng
dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 – 2022;

Căn cứ công văn số
4808/BGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực
hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở
lại trường học tập;

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND
ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức
học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021 –
2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các cơ sở giáo dục trung học tổ
chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Tổ chức kiểm tra đánh giá
cuối kì

1.1. Thời gian tổ chức kiểm
tra

Các trường trung học tổ chức
kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 – 2022 trong khoảng thời gian
từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 22/01/2022.

1.2. Hình thức tổ chức kiểm
tra

Nhà trường cần rà soát, đánh
giá hiệu quả việc tổ chức dạy học; tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức
cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp trở lại trước khi tổ chức kiểm tra cuối
kì.

Các trường có tổ chức dạy học
tích hợp bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn học tích hợp nhằm củng
cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi thực hiện kiểm tra cuối kì và đáp
ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu kiểm tra đánh giá của chuẩn quốc tế.

Đối với các cơ sở giáo dục thực
hiện Chương trình tích hợp theo Nghị định 86/NĐ-CP thực hiện kiểm tra, đánh giá
theo Đề án đã được Bộ GDĐT thẩm định.

Vào thời gian tổ chức kiểm tra
cuối kì, đối với các trường ở địa bàn được xác định dịch cấp độ 1, 2, 3 và học
sinh đã đi học trực tiếp thì tổ chức kiểm tra trực tiếp. Nếu nhà trường ở địa
bàn được xác định dịch cấp độ 4 và học sinh không thể đến trường học trực tiếp
thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Học sinh học hòa nhập thực hiện
kiểm tra định kì theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh; các học sinh
thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã hội, … không thể tham gia kiểm
tra cuối kì từ 10/01/2022 đến 22/01/2022, nhà trường xem xét cho thực hiện kiểm
tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng
bổ sung kiến thức phù hợp, trao đổi với cha mẹ học sinh, thông báo cho học
sinh. Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước ngày 28/02/2022.

1.3. Biên soạn đề kiểm tra

Về biên soạn đề kiểm tra định
kì, các tổ chuyên môn áp dụng hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra theo công văn số 3333/GDĐT-TrH
ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định
kì và tổ chức kiểm tra đánh giá định kì năm học 2020 – 2021.

Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng
trong chương trình Học kì 1 và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục
phổ thông của Bộ GDĐT, không kiểm tra những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc
mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra đối với các
nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự
học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu, những nội dung yêu cầu học sinh thực
hành, thí nghiệm.

Nội dung đề kiểm tra được xây
dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của
môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra
(tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi,
…) do Hiệu trưởng quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với Tổ chuyên môn, đảm
bảo được đánh giá, phân loại học sinh theo quy định của Thông tư
26/2020/TT-BGDĐT , Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT và theo quy chế kiểm tra đánh giá
của nhà trường.

Thời gian làm bài kiểm tra: từ
45 phút đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.

Riêng đối với lớp 6, thời gian
làm bài kiểm tra: đối với môn học có từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút,
đối với môn học có trên 70 tiết/năm học từ 60 phút đến 90 phút; đối với môn
chuyên tối đa 120 phút.

1.4. Đảm bảo an toàn kì kiểm
tra cuối kì

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch
kiểm tra cuối kì Học kì I năm học 2021 – 2022, chú ý các giải pháp về phân công
cán bộ, giáo viên thực hiện công tác kiểm tra cuối kì; bố trí số lượng học sinh
trong phòng kiểm tra, sắp xếp lịch kiểm tra các khối lớp ở các buổi khác nhau; công
tác tổ chức kiểm tra cuối kì Học kì I năm học 2021 – 2022 phải tuân thủ các quy
định về an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo các
văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và hướng dẫn của Sở GDĐT.

2. Thực hiện báo cáo

Các nhà trường tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin, hoàn chỉnh thông tin trên Cơ sở dữ liệu giáo dục
trung học; thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu trên trang quản lý giáo dục trung
học (quanly.hcm.edu.vn) và thực hiện các báo cáo trực tuyến theo hướng dẫn trên
trang thông tin điện tử của Sở GDĐT. Cụ thể:

– Báo cáo về kế hoạch kiểm tra
cuối kì Học kì I năm học 2021 – 2022 trước ngày 10/01/2022.

– Báo cáo đề và đáp án kiểm tra
cuối kì các môn học trước ngày 27/01/2022.

– Báo cáo kết quả kiểm tra đánh
giá học sinh Học kì I năm học 2021 – 2022 trước ngày 10/02/2022 (Các trường hợp
kiểm tra bổ sung sẽ báo cáo kết quả sau).

Các cơ sở giáo dục thực hiện
chương trình nước ngoài báo cáo kết quả dạy học các môn học theo Chương trình
Việt Nam theo mẫu và hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT.

Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo đơn vị
triển khai thực hiện theo các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện,
nếu có khó khăn, báo cáo về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hiếu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Banner-post-thu-vien-calico_960x300

NGHIỆP VỤ CALICO